SAİNT GOBAİN WEBER YAPI KİMYA SAN. TİC. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Saint Gobain Weber Yapı Kimya San. Tic. A.Ş. (“WEBER” veya “Şirket”) işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 

1.    İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

WEBER ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 

Ad, soyad, cep telefonu, e-posta, şehir, ilçe, TC Kimlik numarası, doğum tarihi

 

2.    KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

WEBER ile ilişkiniz kapsamında elde edilen ve yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, WEBER tarafından yürütülen We-Club Usta Sadakat Sistemi üyelik işlemleri, üyelik faaliyetlerinin yürütülmesi ve tarafınıza anket gönderilmesi amacıyla işlenmektedir.

 

3.    İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz; Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla, yurt içindeki; resmi kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkililerine, bankalara, grup şirketlerimiz ve iştiraklerimize, yurt dışındaki; grup şirketlerimize ve 3. kişilere aktarılabilmektedir.

 

4.    KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından alınan tedbirler kapsamında tarafınıza yönelik oluşturulan internet, telefon, e-posta gibi fiziksel ve dijital kayıtlar aracılığıyla, yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde ve Kanun’da yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz açık rızanız kapsamında işlenmektedir.

 

5.    KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI VE İLETİŞİM

 

İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile Kemalpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak No:284 35730 Kemalpaşa, İzmir, Türkiye adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz.

 

Başvurunuzda;

Ø    Ad, soyad

Ø    Başvuru yazılı ise imza

Ø    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası

Ø    Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

Ø    Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

Ø    Talep konusu

bilgilerinin yer alması zorunludur. Bunun yanında veri sahibi olarak talebinize ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

 

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

 

Saint Gobain Weber Yapı Kimya San. Tic. A.Ş.

© 2019 Saint-Gobain Weber. Tüm hakları saklıdır.

Saint Gobain